TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Zendaýanyň mum heýkeli ýasaldy

Meşhur aýdymçy we aktrisa Zendaýanyň mum heýkeli, Amerikadan soň indi Londondaky “Madame Tussauds” muzeýi üçin ýasaldy.

Amerikaly aktrisa we aýdymçy Zendaýanyň mum heýkeli, bir-birinden meşhur adamlaryň heýkelleri görkezilýän “Madame Tussauds London” muzeýi üçin ýasaldy. 25 ýaşly ýyldyzyň täze ýasalan mum heýkeli üçin zerur bolan ýüz we beden ölçegleri, 2015-nji ýylda mum sungat işgärleri bilen bolan duşuşykda alyndy we şekillendirildi.

“Möý adam”: Öýden gaýdyp gelmek ýok, Dýun: “Desert Planet”, and “The Amazing Showman” filmlerindäki keşp janlandyrylmakdaky ukyby bilen tanalýan Golliwud aktrisasy indi bu heýkel bilen Londonda hemişelik wekilçilik eder. Zendaýanyň mum heýkeli neon gülgüne kostýumy, ýönekeý klassik köwşi we özboluşly bezegi bilen tapawutlanýar. Bu mum heýkel muzeýde ýerini alyp, şu anna güni sergä başlar.

Soňky wagtlarda metbugatda Zendaýanyň ýakyn wagtda ABŞ-dan Londona göçjekdigi barada myş-myşlar ýaýrady. Zendaýanyň ilkinji mum heýkelleri 2015-nji ýylda ABŞ-nyň “Madame Tussauds” muzeýinde görkezildi. Meşhur aktrisa muzeýdäki heýkellerini görüp surata düşdi we “Bu meniň üçin uly hormat. Bu iň gowy syýahatym. Indi men öýde-de, ekizlerim bilenem bolaryn” diýdi. Beýleki bir tarapdan, Zendaýa “Möý adam”: Öýden gaýdyp gelme ýok filminde kärdeşi Tom Holland bilen hem gün tertibinde.

Zendaýa ady bilen tanalýan Zendaýa Maree Stoermer Koleman (1996-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda doglan) Amerikaly ýetginjek aktrisa, aýdymçy, tansçy we model. Karýerasyna ýaş wagtynda Orinda Kaliforniýa Şekspir teatry, Oakland sungat mekdebiniň we “Call Shakes”-iň tomusky konserwatoriýa maksatnamasynyň bir bölegi hökmünde “Future Shock Oakland” tans topary bilen başlady. Ýetginjeklikde Katy Perriniň “Hot n Cold” atly hit aýdymynyň “Kidz Bop” görnüşinde peýda boldy. Professional karýerasyna “Macy’s”, “Merwin” we “Old Navy”-da işläp başlady.

Aspirantura-doktorantura: arzalaryň kabul edilýän senesi

Ýene-de okaň

Edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi belli boldy

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Teswirle