TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Dünýäniň iň uly suraty

Amerikaly Deýmond Wipper-Ýang dünýäniň iň uly suratyny çekdi. Ol 600 inedördül metr kagyzda – öýleri, howa şarlaryny we ummanyň içindäki ýaşaýşy şekillendiripdir. “CNN” habar gullugynyň habaryna görä, Filadelfiýa şäheriniň ýaşaýjysy bolan 24 ýaşly suratkeş we mugallym diňe gara reňkli markerleri ulanyp, sungat taslamasyna 63 sagat sarp edipdir. Deýmond uky we iýmit üçin arakesmeler alyp, umumylykda jemi 5 gün bu uly suratyň üstünde işläpdir.

“Döredijiligiň biziň her birimizde bardygyna ynanýaryn we bu suratyň maksady adamlarda öz döredijilik hyjuwlaryny tapmaga ruhlandyrmakdan ybarat bolup durýar” diýip, suratyň awtory Deýmond Wipper-Ýang belläp geçýär .

Indi bu suraty Filadelfiýa şäheriniň Franklin institutynyň sungat merkezinde görkezilýär we bu ýere gelýän suratkeşlere döredijilik ukyplaryny ösdürmäge çagyrylýar. Deýmondyň çeken suraty 2020-nji ýylda 567 inedördül metr kagyzda surat çeken italiýaly suratkeş FRA!-nyň geçen ýylky rekordyny täzeledi.

 

Linkler

 

 

Ýene-de okaň

«Gyzyl kürte» filmi Gazagystanda görkeziler

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Teswirle