TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mugallym

Glen Gilmore: Türkmenistan mende ýakymly täsirler galdyran ýurt

Glen Gilmore –jemgyýetçilik media strategisti. Glen jemgyýetçilik mediada täsir ediji, şeýle hem syýahatçy bolup, onuň sanly marketing we tehnologiýa baradaky pikirlerine eýerýän uly onlaýn jemgyýeti...

Dünýäniň iň uly suraty

Amerikaly Deýmond Wipper-Ýang dünýäniň iň uly suratyny çekdi. Ol 600 inedördül metr kagyzda – öýleri, howa şarlaryny we ummanyň içindäki ýaşaýşy şekillendiripdir. “CNN” habar gullugynyň...

Mugallym

Bu gün gyş paslynyň iň ajaýyp günleriniň biridi, ýagny fewralyň on sekizidi. Daş-töwerek ak gara bürenipdi. Howanyň arassalygy, tämizligi tebigatyň görküne görk goşýardy. Şu ajaýyp...

Mugallym lukmandyr :Metaforik düşünje

Baş Redaktor
Geljekde türkmen bilim ulgamy bilen baglanyşykly döwrebap pedagogik pähimler içgin deňelip, olaryň düşünjeler zynjyry giňişleýin öwerenilmelidir. Biz ýokarda ady geçen romanyň maglumatlaryna esaslanyp, aşakdaky ýaly...

Söz we Hereket Bir Bolmalydyr!

Hojagylyç Nazarow
Hemişe bolşy ýaly, bu gün agşamam maşgala agzalarymyz jem bolup, okuw, etika, gözellik, metbugat täzelikleri, okalan eserler dogrusynda özara pikir alşyp otyrkak, 1-nji synpda okaýan...

Biz nähili pikirlenýäris

Pikirler näme? Bu soraga birnäçe ýyllardan bäri alymlar, lukmanlar we filosoflar jogap gözläp gelipdirler. Bu siziň “pikirler” adalgasyny nähili kesgitlemek isleýşiňize baglydyr. Alymlar stimula (almany...

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup barýan...

ÝAGYŞ BARADA 15 HAKYKAT

Portugaliýada ýagyş sebäpli işden galýarlar. Para şäherinde adamlar ýagşa görä, sagadyň  wagtyny sazlaýarlar, sebäbi ol ýerde ýagyş günde şol bir wagtda ýagýar. “Darts” oýuny ýagyş...