TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täze tehnologiýa

Kesel anyklaýjy dron

XXI asyryň esasy tehnologik täzelikleriniň biri bolan dron kameralaryň mümkinçilikleri barha artýar. Ýakynda Ysraýylyň we Braziliýanyň alymlary oba hojalyk maksatly dronlaryň täze görnüşini işläp taýýarladylar....

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne göze...

Dünýäde iň çalt kabelsiz güýçlendiriji

Hytaý döwletiniň “Xiaomi” kompaniýasy resmi taýdan özüniň soňky döwrebap tehnologiýasy bolan kabelsiz tok geçirijisini hödürledi. Bu täze tehnologiýa, dünýäde iň çalt tok geçiriji ulgamy bolup...

Gözleri bilen surat çekýär

Londonda ýaşaýan Sarahnik Sara Ezekiýel aýdyň we durmuşy tassyklaýan şekilleri bilen halkara derejesinde ykrar edildi. Elleriniň we aýaklarynyň tutmaýanlygyna garamazdan, çekýän suratlary örän täsin. Ezekiýeliň...

Dünýädäki internet tizliginiň rekordy täzelendi

London uniwersitetiniň akademiýasynda işleýän inženerler täze tehnologiýany işläp düzdüler we dünýä internet tizliginiň rekordyny täzelemegi başardylar. Gözlegçiler süýümi optiki kabelden geçirmezden ozal modulirlemegiň täze usullaryny...