TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kuweýtlilere daşary ýurda gitmäge rugsat berilmeýär.

Kuweýtlilere daşary ýurda gitmäge rugsat berilmeýär. Sebäbi…

«Islam-Today» neşiriniň habar bermegine görä, Kuweýt hökümetiniň kararyna laýyklykda, koronawirusa garşy sanjym edilmedik raýatlaryň daşary ýurda gitmegi gadagan edildi. Bu gadaganlyk diňe bir ýerli ilata...