TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Alymlar

Kitap – gymmatly hazyna

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim almaga, ylym öwrenmäge, ýaşlary terbiýelemäge, milli ýörelgelerimizi mynasyp dowam etdirmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Milli ýörelgelerimiziň esasy ugurlarynyň biri hem bilim...

3000 ýyllyk gylyç tapyldy

Ata Watan Eserleri
Daniýanyň Odense muzeýiniň arheologlary, Fýunen adasynda geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde takmynan 3 müň ýyllyk ajaýyp bürünç gylyjy tapdylar. Bu adada Polşa bilen Daniýanyň arasynda uly “Baltika”...

Köp milliard ýyllyk meteorit

Soňky 30 ýyldan bäri Beýik Britaniýada ilkinji gezek meteroit tapyldy. Bu asman jisimi 28-nji fewralda Anliýanyň meýdanyna düşüpdir. Alymlar we ýaşaýjylar meteoriti tapmak üçin gözlege...

Saçyň düşmeginiň öňi alnar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada alymlar adamynyň saç köküniň täzelenmegi boýunça ylmy-barlag işlerini geçirdiler we üstünde işlenilen usullarynyň üstünlikli bolandygyny aýtdylar. “Independent” neşiriniň habaryna görä, “RIKEN” bioulgam dinamika ylmy-barlag...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...

Iň kiçi hameleon tapyldy

Halkara alymlar topary Afrikanyň Madagaskar adasynda täze açyş etdiler. Gözleg ekspedisiýasy wagtynda alymlar ozal näbelli hameleon jandary tapdylar. Bu täze görnüşli hameleona “Brookesia nana ýa-da...

Günortanlyk ukynyň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýän psihiki saglygy merkeziniň alymlary günortan çagyndaky ukynyň adam aňyna edýän täsirini öwrenmek üçin barlag işlerini geçirdiler diýip, “United Press International” maglumatlar...

Koronawirusyň hasaba alnanyna bir ýyl doldy

Ata Watan Eserleri
Ählimize mälim bolşy ýaly, Ýer ýüzi koronawirus ýokanjy bilen göreşip gelýär. Bu babatda, lukmanlar, alymlar şol sanda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy birnäçe işleri alyp barýar....

Koronawirus üçin tebigy bejeriş – buýan köki

Ata Watan Eserleri
“BioRxiv” kitaphanasynda neşir edilen gözlegiň netijesine görä, Germaniýanyň Essen uniwersitet hassahanasynyň alymlary laboratoriýa gözlegleri üçin 8 mg/ml buýan köküniň şerbetini taýýarladylar. Soňra dürli dozalarda (0,002-den...