TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

saglygy goraýyş

Ylym-bilim, saglyk, sport boýunça täze wise-premýer bellendi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň 6 aýynyň netijelerine seredildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

Ministrler Kabinetiniň täze düzüminiň agzalarynyň terjimehallary

Ata Watan Eserleri
Muhammetguly Atamuhammedowiç MUHAMMEDOW 1981-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherinde doguldy. Ýokary bilimli. 2003-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Gazi uniwersitetini ykdysatçy-dolandyryjy hünäri boýunça tamamlady. 2004...

Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň birinji ýarymynda Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada...

Türkmen-belarus hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzda wideoaragatnaşyk arkaly Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi geçirildi. Oňa pudaklaýyn ministrlikleriň we edaralaryň hem-de iki döwletiň işewür toparlarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri...

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň deputatlary bilen duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz Ruhyýet köşgünde ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy boldy. Onda milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler anyklaşdyryldy hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz türkmen döwletiniň...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler. Şol mejlisiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli pudaklary boýunça aýry-aýrylykda iş maslahatlaryny geçirdi. Şol maslahatlarda...

Türkmenistan daşary ýurtlara okamaga gitjek talyplara sanjym eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimi, şeýle saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda saglygy...

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp halkara sergi öz işini dowam etdirýär. Şol halkara sergisiniň ulag we aragatnaşyk toplumyna...

Türkmenistan «Merkezi Aziýa-Koreýa» hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 25-nji noýabrynda «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 13-nji mejlisi geçirildi, onuň barşynda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň wideoýüzlenmesi diňlenildi. Forumyň barşynda Gazagystan Respublikasynyň daşary...

Türkmenistan Milan şäherinde Söwda wekilhanasynyň açmakçy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Italiýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Luçiano Galli bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Ilçini jogapkärli wezipä bellenmegi bilen gutlap, R.Meredow...