TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Afrika

Iň kiçi hameleon tapyldy

Halkara alymlar topary Afrikanyň Madagaskar adasynda täze açyş etdiler. Gözleg ekspedisiýasy wagtynda alymlar ozal näbelli hameleon jandary tapdylar. Bu täze görnüşli hameleona “Brookesia nana ýa-da...

Žiraflaryň kiçi görnüşi tapyldy

Ata Watan Eserleri
Tebigaty öwrenijiler Afrikada adatdan daşary kiçi göwrümli iki sany žirafy tapdylar. Olaryň biri Gimil lakalmly žiraf bolup, Ugandanyň Murçison-Folls milli seýilgähinde ýaşaýar. Onuň aýaklary adatkydan...

Sanjymyň bahasy döwletlere görä üýtgär

Ata Watan Eserleri
“Pfizer we Biontech” tarapyndan işlenip düzülen we käbir ýurtlarda “BNT162b2” diýlip atlandyrylýan korona wirus sanjymy, käbir ýurtlaryň arasynda bu sanjymy gysga wagtyň içinde almak üçin...

Arylaryň global kartasy döredildi

Ata Watan Eserleri
Dünýäde dürli yklymlarda dürli sebitlerde ýaşaýan arylaryň 20 müňe golaý görnüşi bar. Keselleriň, pestisidleriň we tebigy ýaşaýyş ýerleriniň azalmagy sebäpli olaryň sany barha azalýar. Alymlar...

100 ýyldan soň peýda bolan jandar

Ata Watan Eserleri
Ýitip barýan hajjyklar maşgalasyna degişli hameleon görnüşli jandar 100 ýyldan soňra täzeden peýda boldy. Madagaskar adasyny öwrenýän gözleg topary, soňky gezek bir asyr mundan ozal...

Itler – adamyň iň gadymy dosty

Ata Watan Eserleri
Geçirilen DNK ylmy-barlag işleriniň netijesinde itler, diňe bir adamyň iň gowy dostlary bolman, eýsem haýwanat dünýäsindäki iň gadymy dostlaryň hem biri bolup bilendiklerini mälim edildi....

Tokaý zolaklarynyň azalmagy…

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, soňky 20 ýylyň dowamynda dünýäde tokaý zolagynyň 100 million gektary ýok bolup gitdi. Bu barada “European Data News Hub” saýty...

Iň gadymy aýakyzlary tapyldy

Ata Watan Eserleri
Nemes arheologlary Arabystan ýarym adasynda iň gadymy aýakyzlaryny tapdylar. 120 müň ýyl öýdülýän 7 sany aýakyzy, Saud Arabystanynyň Nefud çölünde pil, düýe aýak yzlary we...

Aýakgap Satyjysy (tymsal)

Aýakgap öndürip, ýerleýän bir kärhana, iki sany işgärini bazar ýagdaýlaryny ymykly öwrenmek üçin Afrika döwletleriniň birine ýollamakçy bolýar. Ilkinji giden işgär goýberilen döwletiniň ykdysady ösüşini,...