TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýollar haçan açylýar

Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Baş Redaktor
Şu ýylyň 29-njy aprelinde “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan habaryna görä, bu ýörite...

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça uçar gatnawy

Baş Redaktor
Türkiýe -Türkmenistan ugurly ýene bir uçar gatnawy amala aşyrylýar. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda berilýän maglumata görä, şu ýylyň 1-nji maýynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry...

Şäherara awtobus gatnawlarynyň täze tertibi

Baş Redaktor
2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan şäherara ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawyny ýola goýmagyň synag hökmünde gatnatmagyň tertibi kabul edildi. “Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ-niň web saýtyndaky bu Tertibi...

Türkmenistan daşary ýurtlara okamaga gitjek talyplara sanjym eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimi, şeýle saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda saglygy...

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky döwürde Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnawlarynyň haçan başlanjakdygy baradaky sowallar bize gönüden-göni ýa-da sosial torlar arkaly iň köp soralýan sowallar bolup durýar. Bu babatda sosial...