TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şwesiýa

Sanjymyň ady üýtgedildi

Iňlis-şwed derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” koronawirus sanjymy indi “Wakszewriýa” diýip atlandyrylar. Bu barada Ýewropa derman serişdeleri gullugy (EMA) habar berýär. Şeýle hem Şwesiýanyň lukmançylyk...

14-nji “Travel Turkey Izmir” sergisi onlaýn geçiriler

Türkiýäniň hem-de dünýäniň syýahatçylyk babatdaky üstünlikleri açyp görkezýän “Travel Turkey Izmir” (Syýahat Türkiýe İzmir) atly halkara sergisi onlaýn tertibinde geçiriler. Bu serginiň şu ýylyň 25-27-nji...

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Komissiýasy britan-şwesiýa derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” atly koronawirus keseline garşy sanjymy,Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda ulanylmagyny tassyklady. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Sanly walýuta dolanyşyga giriziler

Şwesiýa döwleti sanly walýutasyny satuwa çykarmak üçin ilkinji resmi ädimini etdi. Şeýle hem Şwesiýanyň hökümeti özüniň milli kron walýutasyny, sanly walýuta çalşar diýip, “Independent” habar...

192 trillion ýewro bilen dünýä rekordy

Bütindünýäde maliýe emlägi rekord goýup, geçen ýyla garanyňda 9,7 göterim ýokarlanyp, 192 trillion ýewro ýetdi. Germaniýada ýerleşýän “Allianz” ätiýaçlandyryş kompaniýasy, dünýädäki 57 ýurduň öý hojalygynyň...

Iň uly ýelken gämi

Şwesiýanyň taslama kompaniýasy “Oceanbird” atly ýel bilen işleýän ýük gämisini tanyşdyrdy. Bu gäminiň beýleki deňiz gämilerinden tapawutlylygy uglerod zyňyndylaryny 90% göterim azaldyp bilmegidir. Dünýäde iň...

«Belawiýa» Aşgabada uçuşlary 1-nji sentýabra çenli çäklendirdi

Ata Watan Eserleri
Pandemiýa sebäpli, şu ýylyň mart aýynda Aşgabada howa gatnawlaryny ýatyran Belarusyň «Belawiýa» awiýakompaniýasy bu çäklendirmäni şu ýylyň sentýabr aýyna çenli uzaltdy. Bu barada kompaniýa öz...

Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy ýatyryldy

Dünýäniň iň abraýly baýragynyň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy üstümizdäki ýylda geçirilmeýär. Şwesiýada her ýyl 6 ugur boýunça berilýän Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasyny koronawirus...

Iş etmän aýlyk alar

vepa
Ýalňyş okamadyňyz. Şwesiýada ýekeje bijesi çüwen adam iş etmän, aýlyk alar. Aýlygy hem az-küş däl: tutuş 21 müň şwed krony, başgaça aýtsak, aýda 2247 dollar....