TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nýu-Ýork şäheri

Gyzykly maglumat: «Azatlyk heýkeli», aslynda, Amerikada gurulmandyr

Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky «Azatlyk heýkeli» fransuz heýkeltaraşy Eduar Rene Lefewr de Labuleniň ýolbaşçylygyndaky topar tarapyndan 1884-nji ýylda Pariž şäherinde ýasalypdyr. Topar şol ýylyň 8-nji awgustynda...

ABŞ-da ilkinji sanjym

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäde koronawirusa garşy sanjymlar edilip başlandy. COVID-19 garşy sanjym ABŞ-da hem öz işine başlady. Sanjymda saglygy goraýyş işgärlerine birinji sanjym etmekligi artykmaçlyk berildi....

Golliwudyň meşhur zenan aktrisasy

Ata Watan Eserleri
  “Keşplere razy bolanymda, instinktiw hereket edýärin. Duýgurlyk meni hiç haçan aldamaýar. Men gaty impulsly” Juliýa Roberts, aktrisa. “Julia Fiona Roberts”  – 1967-nji ýylyň 28-nji...

Taryhda şu gün 16-njy sentýabr

Ata Watan Eserleri
Taryhda bolup geçen wakalar hemmeleri gyzyklandyrýar. Geliň, şolardan 16-njy sentýabrynda bolup geçen wakalaryň birnäçesi bilen tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1880 – “Cornell Daily Sun” ilkinji...

Türkmenistan halkara abraýly wezipä saýlandy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna...

«Google» kompaniýasy Nýu-Ýorkuň raýatlaryna täze hyzmat hödürledi

Ata Watan Eserleri
«Google» Nýu-Ýork şäheriniň ýaşaýjylary üçin boş iş orunlary bilen üpjün edýän ýörite sahypasyny raýatlara hödürledi. Onda esasan hem öýde sanly ulgam boýunça işlenilýän boş iş...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...