SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus sanjymy üçin 9 milliard dollar

Aziýanyň Ösüş Banky ösýän agzalaryna täsirli we ygtybarly COVID-19 garşy sanjymlaryny satyn almakda we gowşurmakda goldaw bermek üçin Aziýa-Ýuwaş ummanyna sanjymlary elýeterlilik etmek üçin 9 milliard dollar pul möçberde gaznasyny (APVAX) döretdi. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berýär.

“Aziýanyň Ösüş Bankynyň ösüp barýan agzalary, öz raýatlaryna gysga wagtda sanjym etmäge taýýarlyk görýärler, sanjym satyn almak üçin maýa goýum, şeýle hem sanjym işini howpsuz, adalatly we netijeli dolandyrmak üçin birnäçe meýilnamalar gerek” diýip Aziýa Ösüş Bankynyň prezidenti Masasugu Asakawa belledi. Şeýle hem bu döredilen gazna, ösüp barýan agzalaryň meselelerini çözmek, pandemiýany ýeňip geçmek we ykdysadyýetini dikeltmek üçin uly goldaw bolar diýip, Aziýa ösüş bankynyň prezidenti nygtap geçdi.

Bu gazna ösýän Aziýa ýurtlarynyň sanjymlara goşmaça iki komponent arkaly elýeterliligini goldar:

  1. 1. Sanjymlary anyklamak, satyn almak we satyn alyş nokadyndan Aziýa ösüş bankynyň agzalaryna çenli eltmek üçin öz wagtynda goldaw berer.
  2. 2. Maýa goýum bölegi sanjymlaryň paýlanyşyny, gowşurylyşyny we dolandyryş ulgamlaryny we gözegçiligine degişli maýa goýumlaryny goldar. Bu bölegi saklanyş, sowukda daşamak şertleri, ulaglar, paýlanyş infrastruktura öz içine alar.

Aziýanyň ösüş banky – sanjymlary maliýeleşdirmek babatda Bütindünýä bankynyň topary, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy, Global COVID-19 garşy sanjymlara giriş gaznasy (COVAX), GAVI, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlar ýaly beýleki ösüş hyzmatdaşlary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolar.

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri