TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lýuksemburg

Türkiýäniñ Döwlet Teatrlary

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, her ýylyñ 23-nji aprelinde özboluşly we örän ähmiýetli halkara baýramçylyklaryñ biri bellenip geçilýär. Türkiýe Respublikasynyñ esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürk bu güni täze...

Ýewropa hem sanjyma başlamakçy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň sekiz ýurdunyň saglyk ministrleri bilelikde beýanat berdiler. Bu sekiz ýurt koronawirusa garşy sanjym kampaniýasyna başlar. Ýurtlar koronawirusa garşy sanjymy bile başlap, şeýle hem bilelikde...

Ýewropada azyk önümlerine sarp edilen serişde

Ata Watan Eserleri
Ýewropa yklymynda ýaşaýan adamlaryň azyk önümlerine sarp edýänçykdajylary barada  we maşgala býujetine ýetirýän täsiri hakda maglumat berlipdir. Azyk önümlerine has az möçberde serişde sarp edýän...

Dünýäniň iň gymmat ýurtlary

Ata Watan Eserleri
Her ýyl dünýäniň iň abraýly žurnaly hasaplanýan “CEOWORLD” tarapyndan Ýer ýüzündäki iň gymmat ýurtlaryň sanawy taýýarlanýar. Bu sanawda şol ýurtlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gymmatlylygy göz öňünde...

Fransuz dili barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Fransuz dili diňe bir Fransiýanyň resmi dili bolman, eýsem Monakoda, Lýuksemburgda, Belgiýada, Madagaskarda we Afrikanyň käbir ýurtlarynda resmi dilleriň biridir. Olaryň köpüsi Fransiýanyň öňki koloniýalary...

Lýuksemburg — owadan mekan

Lýuksemburg döwleti dünýäde ösen döwletleriň hatarynda tanalýar. Bu döwlet dünýäde iň kiçi döwletleriň biri bolmagyna garamazdan, gözel ýerleriniň köpdügini hem aýratyn bellärliklidir. Onuň ajaýyp ýerlerine...

Iň baý 10 döwlet

vepa
Ykdysadyýetdäki galkynyş döwletiň baýamagyna oňyn täsirini ýetirýär. Bu biziň her birimiz üçin aýan hakykat. Eýsem, 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça dünýäniň iň baý 10 döwleti haýsylarka?...