TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Saglygy goraýyş ministrligi

Angliýa syýahatdan öňki “Covid-19” synag talaplaryny ýatyrýar

Iňlis premýer-ministri Boris Jonson ýurda syýahat etmezden ozal “Covid-19” synagyndan geçmek borjunyň ýatyryljakdygyny aýtdy. Jonson jemgyýetçilik palatasynda eden çykyşynda jemgyýetçilik ulaglarynda we jaýlarda örtük ​​geýmek,...

Russiýada “Sputnik Laýt” sanjymy bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen “Sputnik Laýt” sanjymy bellige aldy. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bir gezeklik hem-de...

Islandiýa serhetlerini açdy, ýöne bir şert bilen

Birnäçe gezek dünýäniň iň asuda döwletleriniň sanawynyň çür başynda görkezilen Islandiýa bir şert bilen syýahatçylar üçin derwezelerini açdy. Ol şert syýahatçylaryň koronowirusa garşy sanjym alan...

“Sputnik V” sanjymy Italiýada öndüriler

Russiýanyň koronawirus pandemiýasyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymy Italiýada öndüriler. Bu barada degişli ylalaşyk gazanyldy. Ylalaşyk Ýewropada rus sanjymyny öndürmek babatdaky ilkinji şertnamadyr. Italiýanyň...

Türkiýäniň uniwersitetlerinde okatmagyň täze usuly

Türkiýäniň Ýokary bilim geňeşi bilen Saglygy goraýyş ministrliginiň bilelikdäki maslahatlarynyň netijesinde, ýokary okuw mekdeplerinde “gibrid bilim” ulgamyna geçmek göz öňünde tutulýar. Amaly okuw bölümlerde talyplar...

Ýewropa hem sanjyma başlamakçy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň sekiz ýurdunyň saglyk ministrleri bilelikde beýanat berdiler. Bu sekiz ýurt koronawirusa garşy sanjym kampaniýasyna başlar. Ýurtlar koronawirusa garşy sanjymy bile başlap, şeýle hem bilelikde...

Hoş habar: ýokanç kesel ýok edildi

Ata Watan Eserleri
Kongo Demokratik Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministrligi ebola epidemiýasyndan üstün çykylandygyny yglan etdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan berilýän maglumata görä, soňky bäş aýyň içinde bu...

Russiýa koronawirus sanjymynyň önümçiligini giňelder

Ata Watan Eserleri
“Sputnik V” koronawirus keseline garşy sanjymyny öndürmäge üçünji rus kompaniýasy hukugyny aldy diýip, Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi habar berýär. Bu sanjymy Gamaleýa merkeziniň “Medgamal”...

12 aýda 500 müň doza sanjym öndürer

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasy tarapyndan koronawirusyň garşysyna “Sputnik-V” atly sanjymy barada häzirki wagtda dünýä derjesinde gyzyklanma döreýär. Bu sanjym haçan hassalara ýetişdiriler? Kompaniýa bir ýylda näçe doza...

BSGG-niň wekilýetiniň Türkmenistana sapary

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) wekiliýeti Türkmenistanda saparda bolar. BSGG-niň Ýewropa sebit býurosynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ýokary derejeli hünärmeni, BSGG-nyň Türkmenistandaky “COVID-19” wekilýetiniň başlygy...