Tag : syýahatçylyk

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Awaza” dynç alyş zolagyna Aşgabatdan şäherara awtobuslar bilen gitmek

Baş Redaktor
“Awaza” dynç alyş zolagyna Aşgabatdan şäherara awtobuslar gatnar. Bu barada www.turkmenistan.gov.tm saýtynda aýdylýar. Habarda bellenişine görä, 11-nji iýundan başlap Aşgabat bilen Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Parawbibiniň ak aramgähi : Keramatly ýer

Baş Redaktor
Türkmenistanyň islendik künjeginde gadymy rowaýatlar bilen baglanyşykly ýerler bardyr. Olaryň biri hem Balkan welaýatynda Köpetdagyň eteginde owadan dag manzarlarynyň içinde ýerleşýän Parawbibiniň ak aramgähidir. Bu...
BIZNES

Türkmen-rus ykdysady forumy geçirildi

Sanly ulgam arkaly VIII türkmen-russiýa ykdysady forumy geçirildi. Iki ýurduň Söwda-senagat edaralary tarapyndan guralan bu çäre bilelikdäki maýa goýum we önümçilik taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak,...
MEDENIÝET

Täze dörediljek seriýal taryhda iň gymmat bolar

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň “Amazon” kompaniýasy “Ýüzükleriň hökmürowany” fantastika serialynyň ilkinji möwsüminiň surata düşürilmegi üçin 465 million dollar sarp eder. Bu seriýalar taryhda iň gymmat kino bolar diýip,...
BIZNES

TSTB şu gün 13 ýaşady

Şu gün, 17-nji martda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmegine 13 ýyl bolýar. Şu mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň 17-18-nji martda geçiriljek sergisiniň hem-de Birleşmäniň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ada geljek syýahatçylara pul tölener     

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda Ýuwaş ummanynyň demirgazyk kenarynda ýerleşýän, Russiýanyň Sahalin atly iň uly adasyna syýahatçylary çekmek barada ýörite kampaniýa işe başlady. Sahalin sebitiniň hökümetiniň metbugat gullugynyň...
JEMGYÝET

Merkezi Aziýa sebitinde hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa sebit ykdysady hyzmatdaşlygy (MASYH) Maksatnamasynyň agza ýurtlarynyň onlaýn görnüşinde geçirilen 19-njy ministrler maslahatyna gatnaşdy. Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýolbaşçylygy tarapyndan baştutanlyk...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Bütindünýä syýahatçylygynyň ýitgisi 3 trillion dollar

Ýewropa Parlamentiniň (EP) prezidenti Deýwid Sassoliniň, Ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapoglunyň, şeýle hem 11 ýurduň syýahatçylyk ministrleriniň gatnaşmagynda Bütindünýä Syýahatçylyk Forum Instituty tarapyndan...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistan Syýahatçylyk guramasyna wekil belledi

Türkmenistanda syýahatçylyk pudagynyň işjeň ösdürilmegine uly üns berilýär. Ýurduň taryhy we medeni ýagygärlikler toplumy we beýleki dynç alyş we sagaldyş merkezleri, şol san-da “Awaza” milli...
TESWIRLER

Türkiýänyň syýahatçylyk görkezijileri

Ata Watan Eserleri
Syýahatçylyk we medeniýet ministrliginiň hasabatynda, Türkiýe döwletine ýanwar aýyndan sentýabr aýyna çenli jemi 9 million 458 müň 589 sany daşary ýurtly syýahatçy gelipdir, diýip beýan...
DÜNÝÄ

Ýewropanyň iň beýik telediňi

Türkiýäniň täze teleýaýlym we radio diňi doly işe taýýardygy habar berildi.  Stambul şäheriniň iň beýik ýerlerinden biri bolan Çamlyk sebitinde täze diňiň işe başlamagyna ýene-de...
FOTO HABARLARSYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

Baş Redaktor
Köwata gowagy ýerasty kölli bolup, ol Türkmenistanyň paýtagty  Aşgabatdan 90 km günbatarda, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýär. www.atavatan-turkmenistan.com Gowagyň töründe, esasy girelgeden 60 m aşakda,...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasyna goşuldy

2020-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň (SŞBF) agzalygyna kabul edildi. Mälim bolşy ýaly, Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasy 2012-nji ýylda...
PEÝDALY MASLAHAT

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...
BIZNES

Türkmenistan maýa goýum forumy geçiriler

vepa
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli halkara maýa goýum forumy geçiriler. Bu forum bilen baglanyşykly “http://tif2020.com/” internet...
JEMGYÝET

Ýaponiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy

vepa
Ilki bilen, Daşary işler ministri wezipesine bellenenimden soňra ilkinji gezek Merkezi Aziýa topragyna gadam basyp bilýändigim üçin özümiň çäksiz begenjimi beýan edýärin. Şu gün men...
TEHNOLOGIÝA

Gana Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Tähran şäheri) täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mohammed Saýuti...