TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

täjirçilik

Russiýa sanly rubl walýutasyny synagdan geçirer

Russiýanyň Merkezi bankynyň başygynyň orunbasary Olga Skorobogatowa, Russiýanyň sanly rubl baradaky meýilnamalary barada çykyş etdi. Skorobogatowa Moskwada geçirilen metbugat ýygnagynda eden çykyşynda şeýle belleýär: “Sanly...

“www” 30 ýaşady

Bütindünýä internet tory, başgaça aýdylanda (www) köp ýyldan bäri durmuşymyzda möhüm orny bar. 1990-njy ýylyň 20-nji dekabrynda döredilen bu sahypa, 1991-nji ýylda bütin dünýäde ulanylmaga...

Dünýäniň ilkinji wodorodly uçary

Angliýanyň “ZeroAvia” kompaniýasy wodorod ýangyjyny ulanyp, dünýäde ilkinji täjirçilik uçarynyň uçuşyny amala aşyrdy diýip, “Sky News” habar berýär. “Piper M” kysymly uçar, suw buglaryndan başga...

“Wikipediýa” täzelener

“Wikipediýa” onlaýn ensiklopediýasynyň web görnüşiniň dizaýny, soňky 10 ýylda ilkinji gezek täzelener diýip, “Wikipediýany” dolandyrýan “Wikimedia Foundation” täjirçilik däl guramasy habar berýär. Web görnüşiniň täzeden...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...

Kanunlaşdyrylmaga (legalizasiýa) degişli bolmaýan resminamalar

Kanunlaşdyrylmaga degişli däl resminamalar we namalar: pasportlaryň nusgasy; zähmet depderçesi; harby bileti; partiýa, kärdeşler arkalaşygy we beýleki jemgyýetçilik birleşiginde agzalyk barada  resminamalar; şahsyýetnamalar; häsiýetnamalar; gozgalmaýan...

Interaktiw Sahypa : Sizden gelenler — Size garaşýar

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Ata Watanymyz baradaky habarlary diňe bir ýurdumyzyň çägindäki köp sanly okyjylara gyzgyny bilen ýetirmek bilen çäklenmän, eýsem bu habarlary...