TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Arap dili

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby arap dilinde

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň arap dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi hem-de oňa ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli...

18-nji dekabr – arap diliniň güni

         Dil adamlary özara birleşdirýän, halklary dostlaşdyrýan hem-de adamlaryň arasynda sazlaşykly gatnaşygy saklamaga ýardam berýän möhüm serişdedir. Adamzat döräli bäri, her bir...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...