TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ykdysady ösüş

Täze dörediljek seriýal taryhda iň gymmat bolar

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň “Amazon” kompaniýasy “Ýüzükleriň hökmürowany” fantastika serialynyň ilkinji möwsüminiň surata düşürilmegi üçin 465 million dollar sarp eder. Bu seriýalar taryhda iň gymmat kino bolar diýip,...

Dünýäniň ilaty we ykdysady ösüş: 2050-nji ýyl

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ilatyň artmagy, esasan hem, şäherleşmäniň artmagy energiýa bazaryna gönüden göni täsir edýändigini  hasaba alyp, dünýä ilaty baradaky çaklamalary seljermek isleýäris. Ýadyňyza düşýän bolsa ýakynda Gazy...

“G-20” ýurtlarynyň onlaýn sammiti

Saud Arabystanyň ýolbaşçylyk etmeginde “G20” atly öňdebaryjy ýurtlaryň ýolbaşçylaryň sammiti 21-22-nji noýabrda onlaýn görnüşde geçiriler diýip, “G20”-niň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.  “G20” sammiti Saud Arabystany...

2020 ýyly üçin ykdysady çaklamalary

Baş Redaktor
Türkmenistanyň 2020-2021-nji ýyllar üçin durmuş-ykdysady ösüşiniň çaklamalary taýýarlandy. Bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip geçildi. Makroykdysady görkezijiler boýunça geçirilen seljermelere laýyklykda,...

Özbegistanyň hem-de Gazagystanyň Prezidentine täze maslahatçy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň (EBRD) ozalky ýolbaşçysy Suma Çakrabarti Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň maslahatçysy bolup işlär. Bu barada Suma Çakrabarti özüniň “Twitter” jemgyýetçilik...

Milli ykdysadyýeti özgertmegiň döwrebap ugry

Kerimguly Geldiýew
Ykdysady ösüş – bu belli bir döwürde önümçilik faktorlarynyň netijeliliginň yzygider artmagy netijesinde bir ýurtda jan başyna düşýän jemi içerki önümiň (JIÖ) mukdarynda artyşlaryň emele...