TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

syýahat

“NASA”-nyň “Jeýms Webb” beýany

Ata Watan Eserleri
“NASA” tarapyndan kosmosdaky ýaşaýşy kesgitlemek üçin uçurylan 10 milliard dollarlyk “Jeýms Webb” teleskopynyň Gün galkanlary doly açyldy. “NASA”-nyň soňky beýanynda “Jeýms Webb”-iň kosmosdaky ornuna ýakynlaşýandygy...

Türkmen telekeçileriniň sergisi

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden baýram...

Telekeçileriň sergisi we maslahaty geçiriler

17-18-nji martda Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi bolup geçer, ol adatça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilen gününe gabat getiriler, şu...

4 müň 500 dollarlyk ulaga uly isleg

Amerikanyň “General Motors” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny alyp barýan Hytaýyň “SAIC” kompaniýasy özüniň öndüren “Hong Guang Mini” elektroulagyny satuwa çykardy. Onuň satuwy ýanwar aýynda “Tesla” kompaniýasyndan...

“Sanly koronawirus syýahat” karty taýýar ediler

Halkara howa ulaglary birleşigi (IATA) ýakyn wagtda sanly “Digital Covid Travel” (“Sanly koronawirus syýahat”) syýahat kartynyň taýýar bolmagyna garaşýandygyny habar berdi. Bu syýahat kartynda islendik...

Kosmosa syýahat

Amerikanyň “Axiom Space” atly kosmos syýahatçylyk kompaniýasy bu gezek syýahatçylary “NASA, EKA” we beýleki kosmos agentlikleriň kosmonawtlaryň bolýan halkara kosmos stansiýasyna syýahatçylyga ibererler. Şeýle hem...

Dünýädäki iň gymmat kepderi

Ýewropada gyzykly sport görnüşlerinden biri bolan kepderi guşlaryň ýaryşyna gatnaşýan we gysga, orta we uzak aralyga ylgamakda ençeme gezek çempiony bolan, Belgiýanyň “New Kim” atly...

Türkiýänyň syýahatçylyk görkezijileri

Ata Watan Eserleri
Syýahatçylyk we medeniýet ministrliginiň hasabatynda, Türkiýe döwletine ýanwar aýyndan sentýabr aýyna çenli jemi 9 million 458 müň 589 sany daşary ýurtly syýahatçy gelipdir, diýip beýan...