TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze Zelandiýa

Russiýa 5 ýurt bilen howa gatnawyny dowam etdirýär

Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde...

Ýewropa Bileleşigi çäksiz syýahatçylygyň geografiýasyny giňeldýär

Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşini koronowirus bilen bagly ýaglaýlary durnuklaşan döwletleriň Bilelşige agza döwletlere girmäge hukuk berýän sanawyny giňeltdi. Indi bu sanawa Ýaponiýanyň raýatlary hem goşuldy. Heniz...

Kiwi guşy hakda gyzykly maglumatlar

Täsin guş bolan kiwi guşunyň watany Täze Zelandiýa bolup, ol özüniň daşky görnüşi boýunça süýdemdirijä çalym edýär. Ol hiç hili uçmaýar, diňe ýerde hereket edýär....

Täze dörediljek seriýal taryhda iň gymmat bolar

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň “Amazon” kompaniýasy “Ýüzükleriň hökmürowany” fantastika serialynyň ilkinji möwsüminiň surata düşürilmegi üçin 465 million dollar sarp eder. Bu seriýalar taryhda iň gymmat kino bolar diýip,...

Ýalkym saçýan akula tapyldy

Adam näçe öwrendim etse-de, dünýä ummanlary goýnunda müň bir syry gizläp ýatyr. Alymlaryň ýakynda şaýat bolan täsinligi bu hakykaty ýene bir ýola tassyklady. Has takygy,...

Taryhda şu gün – 16-njy noýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 16-njy noýabr, ýylyň 320-nji güni. Geliň, 16-njy noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

5-nji oktýabr Bütindünýä mugallymlar güni

Her ýylyň 5-nji oktýabry Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň dürli künjeklerinde giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly sene 1994-nji ýylda döredildi. Bütindünýä mugallymlar güni dünýäniň 100-den gowrak...

“Avatar 2” filmi haçan ýaýlyma berler?

Jeýms Kameron “Avatar 2” filminiň surata düşürilişiniň gutarandygyny we “Avatar 3” –iň bolsa tamamlanjakdygyny aýtdy. 2009-njy ýylda çykandan soň 10 ýylyň dowamynda iň köp girdeji...

192 trillion ýewro bilen dünýä rekordy

Bütindünýäde maliýe emlägi rekord goýup, geçen ýyla garanyňda 9,7 göterim ýokarlanyp, 192 trillion ýewro ýetdi. Germaniýada ýerleşýän “Allianz” ätiýaçlandyryş kompaniýasy, dünýädäki 57 ýurduň öý hojalygynyň...

Duýgur leňňeçler kimler

Ata Watan Eserleri
12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä,...