TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

taryh

Gutardyş synaglaryň Soragnamalary :Türkmenistanyň Taryhy dersi

Baş Redaktor
Üstümizdäki ýylyň okuw ýyly tamamlanyp barýar. Häzirki döwürde 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň gutardyş synaglaryna taýýarlygyň çäklerinde biz Size Türkmenistanyň Umumybilim Berýän Orta Mekdepleriniň Ynsanperwerlik-durmuş...

10 günde 15 göterim ösüş : Atavatan TV YouTube

Baş Redaktor
“Atavatan TV YouTube” kanaly 10 günde 15 göterim ösdi. Kanalymyzyň agza sany soňky 10 günde 15 göterim artyp jemi 11 500 agzadan geçdi. Iň soňky...

Beýik Seljuk Döwleti: Taryhymyzyň ajaýyp sahypasy Sesli Makalada

Baş Redaktor
Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup geldiler.  Taryhymyzda Seljuk Döwletiniň orny örän ýokarydyr. Beýik Seljuklaryň taryhy barada biziň günlerimizde türkmen,...

MakGregor futbol toparyny satyn almak isleýär

Taryhy baý bolan Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň eýesi üýtgäp biler. “UFC” garyşyk söweş sungatynyň ýeňil agram derejedäki öňki çempiony Konor MakGregor bu topary satyn almak...

Dünýädäki iň uly it aradan çykdy

Dünýäde iň uly it hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna giren Freddi atly nemes iti, sekiz ýarym ýaşynda aradan çykdy diýip, “CNN” habar gullugy habar berýär. Freddi...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek buýsançlaryny...

Habib ýylyň dünýä sport ýyldyzy saýlandy

Ata Watan Eserleri
Taryhda adyny altyn harplary bilen ýazdyran dünýä belli UFC guramasynyň russiýaly söweşjisi Habib Nurmagomedow, “BBC Sports Personality” tarapyndan ýylyň dünýä sport ýyldyzy diýip saýlanyldy. 32...

Zenan eminiň ynamly üstünligi

Fransuz zenan emin Stefani Frappar 1983-nji ýylyň 14-nji dekabrynda dogulýar. Onuň boýy 1.64 sm we agramy bolsa 54 kg, meýdançada onuň boýy kiçi görünýär. Frappar...

„Jeňnama” poemasy : Tekeleriň uruş kyssa kitaby

Dr. Almaz Yazberdiyew
Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy baradaky makalamyza dowam edýäris. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri, ol hem, W.W.Bartold, S.F.Oldenburg, I.Ý.Kraçkowskiý ýaly dünýä belli meşhur alymlar A.N.Samoýlowiçiň türkmen edebiýatyny...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...