TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

raýat

Ada geljek syýahatçylara pul tölener     

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda Ýuwaş ummanynyň demirgazyk kenarynda ýerleşýän, Russiýanyň Sahalin atly iň uly adasyna syýahatçylary çekmek barada ýörite kampaniýa işe başlady. Sahalin sebitiniň hökümetiniň metbugat gullugynyň...

Pyýada ýöreýänlere pul baýragy berler

Özbegistan Respublikasynyň ýaşaýjylarynyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek babatda täze bir başlangyç ýola goýuldy. Ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew pyýada ýöremek maksatnamasyny ýola goýup, munuň...

Ömürlik mugt awiapetek

16-njy sentýabrda Müsüriň “EgyptAir” awiakompaniýasy Kair-London ugry boýunça amala aşyrýan gatnawynda adatdna daşary ýagdýa bolup geçdi. Gyssagly uçary Germaniýanyň Mýunhen şäherinde gondurmaly boldular. Munuň sebäbi...

Resminamalary kanunlaşdyrmagyň (legalizasiýa) tertibi

Kanunlaşdyrmak – munuň özi döwletiň häkimiýetlerinden çykýan ýa-da şol häkimiýetleriň gatnaşmagynda düzülen resminamanyň şol döwletiň kanunçylygyna laýyk gelýändigini tassyklamakdyr. Ol resminama gol çeken wezipeli adamyň...

Mirasyň ýüze çykýan ýeri we möhleti

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1085-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan ýeri diýlip, miras galdyryjynyň ýaşan ýeri hasaplanylýar. Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1183-nji maddasyna laýyklykda, mirasyň ýüze çykan...