TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

oba hojalygy

Ylmy işler boýunça bäsleşigiň jemleri jemlendi

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri jemlendi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi. Her ýylda geçirilýän däp bolan bäsleşik ýurdumyzda 12-nji...

S.Berdimuhamedow Russiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýanyň Hökümetiň Başlygy Mihail Mişustin...

Awtorlarymyza minnetdarlyk: oba hojalyk ýokary okuw mekdeplerine

vepa
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň döredijilik topary ýurdumyzda bolup geçýän gündelik täzelikleri hem-de dünýäde dürli ugurlardaky – syýasatda, medeniýetde, sportda we beýleki ugurlardaky habardyr...

Oba hojalygynda uçarmansyz tehnologiýanyň gözegçiligi

Oba hojalyk önümçiliginde uçarmansyz uçarlar ekin meýdanlaryny gözegçilikde saklamak, ekinleri zyýan berijilerden goramak,  surata almak we ekin meýdanlaryň talaba laýyk düzümini kesgitlemek hem-de olary wideo...

Gyrgyzystan eýranly işewürleri maýa goýmaga çagyrdy

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow öz ýurduna sapar bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi. Bu barada Gyrgyzystanyň Daşary...

Türkmen-rus işewürlik gatnaşyklary ösdüriler

Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiyew bilen gepleşikler geçirildi. Bu barada Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi internet...

Türkmen-türk işewürlik gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň bilelikdäki wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi. Onda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň berýän maglumatyna laýyklykda, Türkmen-türk işewürlik...

Türkmen telekeçileriniň sergisi

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden baýram...

Telekeçileriň sergisi we maslahaty geçiriler

17-18-nji martda Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi bolup geçer, ol adatça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilen gününe gabat getiriler, şu...

Türkmenistan bilen Oman hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşyldy

Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, oman tarapyna –...