TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi

TSTB-niň düzüminde pudaklaýyn assosiasiýalar dörediler

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzüminde,  ýerli we daşary ýurt bazarlarynda talap ediljek dürli önümleriň önümçiligi bilen meşgullanýan hususy işewürleri birleşdirjek pudaklaýyn assosiasiýalar dörediler. Häzirki wagtda...

TSTB-niň goşandy: 10 ýylda 13 million miweli agaç

Soňky on ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýurtda 13 milliondan gowrak miweli bag we üzüm nahallaryny oturtdylar. Olaryň 70 göterimi eýýäm hasyl...

Bäsleşik: döwrebap dynç alyş seýilgähini gurulýar

Ata Watan Eserleri
Daşoguz welaýat häkimligi S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň çäginde çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähini gurmak üçin potratçylary saýlamak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

«Abadan haly» eksport bazaryny giňeldýär

Özbegistan, Türkiýe we Owganystan Yslam Respublikasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Abadan haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde dokalýan nepis halylary esasy import edijileriň hataryna...

Türkmen-rus işewürlik gatnaşyklary ösdüriler

Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiyew bilen gepleşikler geçirildi. Bu barada Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi internet...

Türkmen telekeçileriniň sergisi

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden baýram...

TSTB şu gün 13 ýaşady

Şu gün, 17-nji martda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmegine 13 ýyl bolýar. Şu mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň 17-18-nji martda geçiriljek sergisiniň hem-de Birleşmäniň...

Bägüller hakynda täsinlikler

Ata Watan Eserleri
«Bägül» ady biziň eramyzdan öň 371 — 286-njy ýyllar aralygynda ýaşap geçen botanika ylmynyň atasy Teofrast bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hut şol bägüllere ilkinji gezek «Ýüz...

Türkmen hususyýetçileri angliýaly kärdeşleri bilen oba hojalygy boýunça pikir alyşdylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Beýik Britaniýanyň Halkara söwda ministrliginiň hünärmenleri bilen TSTB-niň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly...