TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýapon dili

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby ýapon dilinde

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň ýapon dilinde çapdan çykan neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25...

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...