TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Malaýziýa

Malaýziýa – tokaý içindäki gizlin hem-de täsin döwlet

Ata Watan Eserleri
Malaýziýa- Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşýän döwlet  bolup Günorta Hytaý deňzi ýurdy iki bölege bölýär. Olar Günbatar Malaýziýa onuň däp bolan ady Malaýýa ýanaşyk adalar bilen bilelikde...

Bütindünýä syýahatçylygynyň ýitgisi 3 trillion dollar

Ýewropa Parlamentiniň (EP) prezidenti Deýwid Sassoliniň, Ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapoglunyň, şeýle hem 11 ýurduň syýahatçylyk ministrleriniň gatnaşmagynda Bütindünýä Syýahatçylyk Forum Instituty tarapyndan...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga wagtda...

Malaýziýada uçýan taksiler işläp başlar

vepa
Malaýziýa ýakynda uçýan awtoulagyň önümçiligine girişer. Ýöne ýurduň hususyýetçilik we galkynma ministri Rydwan Ýusufyň aýtmagyna görä, bu önümçilik dünýä döwletleri tarapyndan käbir garşylyklaýyn pikirlere hem...

Dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy bellige alnar

vepa
«Euronews»-yň habar bermegine görä, şu ýylyň 31-nji martynda Türkiýede Ýokary saýlaw guramasy (ÝSK) tarapyndan saýlawlar geçiriler. Kaýseri şäheriniň saýlawçylarynyň arasynda ady görkezilen Aýşe Ekiji bu...