TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Internet

Dünýä döwletleriniň internet ulanyjylary we sosial media

Ata Watan Eserleri
Internetiň ýagdaýy barada şu aşakdakylary bilmek zerurdyr: 2021-nji ýylyň ýanwar aýy üçin dünýädäki sanly senagatyň esasy statistikasy we ugurlary: Global ilat: 2021-nji ýylyň başyna dünýäniň...

Internet tizligini ýokarlandyrmak üçin täze taslama

“Facebook” we “Google” kompaniýalary ABŞ bilen Günorta-Gündogar Aziýanyň arasynda internet tizligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin suwasty internet kabeliniň iki sany täze taslamany durmuşa geçirjekdiklerini habar...

Internetiň täze ýyldyzy ― ýedi aýakly pişik

Ata Watan Eserleri
Haýwanat dünýäsindäki täsinlikleriň yzy üzülerli däl. Olaryň Internet älemindäki meşhurlygy hem gitdigiçe artmak bilen. Ynha, ýakynda ýedi aýakly pişik hem täsinlik hökmünde Internetiň ýyldyzyna öwrüldi....

“Ata Watan Eserleri”: bäsleşik bizi döredijilige höweslendirýär

Bilşimiz ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynda “Söýgi-durmuşyň özeni” atly nobatdaky döredijilik bäsleşigi tamamlandy. Buäsleşige ýurdumyzyň ähli künjeginden, şeýle-de bolsa daşary ýurtda okaýan,...

“www” 30 ýaşady

Bütindünýä internet tory, başgaça aýdylanda (www) köp ýyldan bäri durmuşymyzda möhüm orny bar. 1990-njy ýylyň 20-nji dekabrynda döredilen bu sahypa, 1991-nji ýylda bütin dünýäde ulanylmaga...

“WhatsApp”-daky aýratynlyk “Zoom”-da bolar

Pandemiýa döwründe ulanyjylaryň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli köpelden “Zoom” platformasyn täze howpsuzlyk çäresini getirýär. Mälim bolşy ýaly, epidemiýa bütin dünýädäki adamlaryň iş endiklerini...

Dünýäniň ilatynyň näçe göterimi onlaýn işleýär?

Ata Watan Eserleri
Mediýa gözegçilik gullugy “Ajans Press” internet bilen baglanyşykly metbugatda habarlaryň mukdaryny kesgitledi. “Ajans Press” tarapyndan sanly metbugat arhiwinden düzülen maglumata görä, şu ýyl metbugatda 120...

Atavatan Türkmenistan dergisi Uluslararası Gaz Kongresine katılacak

vepa
Türkmenistan’ın ev sahipliği yaptığı ve dünyanın enerji sektörünün önemli organizasyonluklarının arasında yerini alan Uluslararası Gaz Kongresi medyadan büyük destek almaktadır. Bir ay sonra 21-22 Mayıs...