TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Binagärlik

Talyp-2022:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Senagat we raýat...

Gurluşygy tamamlanan binalary kabul etmek: Üýtgetmeler

Baş Redaktor
Gurluşyk pudagynda giňden ullanylýan we gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmekde esasy hukuk namalarynyň biri bolan “Gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmeklik. Esasy...

Gurluşyk Kadalary : Üzňelik we bezeg örtükleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan Üzňelik we bezeg örtükleritly TGK 3.04.04-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary kabul edildi. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji ýylyň...

Howpsuz aralykly täsin seýilgäh

Ata Watan Eserleri
Awstriýanyň binagärlik studiýosy “Studio precht” howpsuz aralyk bilen ýöremek üçin döredilen ajaýyp ýaşyl seýilgähiň dizaýnyny hödürledi. Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, şäher ilatyny tebigatda gezelenç...

Dünýäniň iň uzyn aýnaly köprüsi

Hytaý Halk Respublikasy 2011-nji ýyldan bäri iň uzyn köpri gurmakda rekordçy hasaplanylýar. Ýyllaryň geçmegi bilen olaryň köprüleri has hem döwrebaplaşýar. Bu gezek bolsa Hytaý Halk...

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: stanok nakgaşçylygy; teatr-dekorasion nakgaşçylygy;...

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy;...

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...

Paýtagtymyzda täze taslamalar :15 gatly ýaşaýyş jaýlar

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy bilen paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de ony mundan beýläk-de binagärlik we düzümleýin taýdan...