TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wideoaragatnaşyk

Pandemiýa üçin habardarlylygy ýokarlandyrmak

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň guramagynda “Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habardarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek”...

Türkmenistan bilen Azerbaýjan Hazarda bilelikde energiýa serişdelerini çykarar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliyewiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu möhüm...

Türkmenistan hakynda ygtybarly maglumatlar dünýä jemgyýetçiligine ýetiriler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmäge bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Döwlet Baştutanymyz ýerine ýetirilen işler barada...

Adam hukuklary boýunça hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 17-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Rişard Komenda we...

Türkmen dokma önümleriniň Astrahana eksporty maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda wideoaragatnaşyk arkaly Russiýa Federasiýasynyň «Astrahan söwda-senagat palatasy» birleşmesiniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçiliklerini maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Gepleşiklere Türkmenistanyň...

Türkmenistan C5 + 1 görnüşindäki ministrleriň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we ABŞ-niň daşary işler ministrleriniň «С5+1» formatyndaky nobatdaky duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet...

«EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylary bilen onlaýn duşuşyk

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň binasynda «EKSPO–2020» taýýarlyk görmegiň çäklerinde, «EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylar bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi....

Tohumçylyk babatda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

26-njy maýda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň başlygynyň orunbasary, ylymlaryň doktory, professor Iwan Kuzmin...

Eýranda alýuminiý toplumy açyldy

Ata Watan Eserleri
Eýranda Günorta Aziýada iň uly alýuminiý toplumy boljak  «South Aluminum Complex-iň» birinji tapgyry açylyp, ulanmaga berildi.  Şeýlelikde, toplum birinji tapgyrda her gije-gündizde 120 tonna alýuminiý...

Suwuň bioserişdeleri goralar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetinde ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň biri...