TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Içeri işler ministrligi

Elektrikli ulaglar goňşularymyzda hem öndüriler

Elektrikli awtoulaglaryň önümçiligi has ýakyn gelýär. Has takygy, öňümizdäki ýyllarda Özbegistanda hem elektrikli ulaglaryň önümçiligine girişiler. Bu barada özbek Hökümetiniň 29-njy dekabrda kabul eden Kararynda...

Neşe serişdelerine garşy aýgytly göreş: 122 kg neşe serişdeleri ýakyldy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda bikanun dolanyşykdan alnan neşe we beýleki serişdeleri ýakyp ýok etmek çäräsi neşe serişdelerini ulanmaklyga garşy göreşmegiň halkara güni hökmünde ykrar edilen...

Saud Arabystanynda komendantlyk sagatlary ýatyryldy

Saud Arabystanynyň Hökümeti koronowirus pandemiýasy sebäpli, 23-nji martda başlanan komendantlyk sagaty tertibini 21-nji iýun güni bes etdi. Bu barada ýurduň içeri işler ministrligi tarapyndan: «21-nji...

“Altyn köl”: Suwa düşmek üçin kepilnama berler

Ata Watan Eserleri
Dabarada saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow çykyş etdi. Kölüň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arassalyk derejesi ýokary görkezijilere eýedir hem-de kesgitlenen kada gabat...

Adam hukuklary boýunça türkmenistan-ÝB dialogy

vepa
2019-njy ýylyň 29-njy martynda Aşgabatda adam hukuklary boýunça Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky dialogynyň nobatdaky 11-nji tapgyry geçirildi....

XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak

vepa
«2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 13-nji aprelinde kabul eden 740-njy kararyna...

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...