TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ahalteke bedewleri

Behişdi bedewler

Dünýäde iň bir gadymy halklaryň biri bolan türkmen halkynyň ruhy dünýäsini nurlandyryp, milli buýsanjyna we baýlygyna öwrülen gymmatlyklary diýseň köp. Şeýle gymmatlyklaryň naýbaşylarynyň biri-de ýyndamlykda,...

Milli gymmatlyklaryň belent sarpasy

Ata Watan Eserleri
Ahalteke bedewleri, türkmen halylary we beýleki gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, türkmen alabaý itleri dünýäde uly şöhrata eýe boldy. Halkymyzyň medeni mirasyny gorap saklamak, ony wagyz...

Türkmen monumental heýkeltaraşlygynda bedewleriň çeper keşbi

Ahalteke bedewleri nirede we haçan peýda boldy? – bu soraga jogap tapmak üçin onuň gelip çykyşy iň gadymy siwilizasiýanyň dörän wagtyna gabat gelýändigi babatda söz...

Şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gysga wagtyň içinde goňşy ýurtlar we dünýäniň ösen döwletleri bilen ýakyn aragatnaşygy ýola goýup, parahatçylyk we ynsanperwerlik çäreleriniň ençemesini amala aşyrmak...

Jennet mekanymyň dal bedewleri

Taryhyň uzak ýyllarynyň dowamynda her bir halk özüne mahsus milli gymmatlyklaryny döredip, asyrlar boýy kämilleşdirip, ajaýyp sungat derejesine ýetiripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen halky...

Milli Liderimiziň sagdyn durmuş ýörelgesi

Hormatly Prezidentimiz dynç günleri bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak ýaly adaty endigine eýerdi hem-de atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen...

Milli Liderimiz welosipedli gezelenç etdi

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz dynç güni säher bilen dag eteklerinde welosipedli gezelenç etdi we ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy. Sagdyn durmuş ýörelgelerini we halkymyzyň saglygyny döwlet syýasatynyň ileri...

Döwlet Baştutanymyz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Baş Redaktor
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behişdi bedewleri bilen didarlaşdy. Milli Liderimiz Şapolat atly bedewi athanadan çykaryp, onuň bilen birsellem gezim etdi. Bu...

Türkmen metbugatynda- 18.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: « “Türkmen diplomatiýasy: halkara meseleleri çözmegiň hyzmatynda” atly dabaraly maslahata gatnaşyjylara», Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. «Ahalteke bedewleriniň dünýä dolan şöhraty...