TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gözel Şagulyýewa

Ýaş alym ikinji ylmy işiniň üstünde işleýär

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda sakarçägeli ýaş alym, Ysmaýyl Myradowiç Muhammetdurdyýew täze ylmy işiniň üstünde işleýär. Ýaş alymyň bu gezekki işi poeziýany sungatyň beýleki görnüşlerine geçirmäge, sanly edebiýatyň...

Ady ýüreklere ýazylan şahyr

Şahyr öz ýazan eserleri bilen adamlaryň ýüreginde, halkyň taryhynda baky orun alýar. Bu ol şahyra goýulýan hormatyň, sarpanyň nyşany bolup durýar. Elbetde, özüni “şahyr” diýip...

 «Mert ýigit mert ärden öner» 

Halkymyzyň we tutuş Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň «Mert ýigit mert ärden öner», «Eý, ýaranlar, mert ýigitden mert dogar» diýen şahyrana taglymlary ata-babalarymyzyň ençeme...

Türkmen metbugatynda- 26.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH)....

Türkmen metbugatynda-12.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene», (TDH)....

Türkmen metbugatynda-18.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti wideokonferensiýa geçirdi»; «Maýa goýum – Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan....