TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy

“Açyk gapylar”: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2022-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty bilen...

Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy: Talyp: 2021

vepa
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär: Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri...

Açyk gapylar: Döwlet çeperçilik akademiýasy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty bilen...

“Şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda ahalteke bedewleriniň we türkmen alabaýlarynyň keşbi” atly täsirli geçen sergi

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik akademiýasynyň baş binasynda aprel aýynda giňden bellenilip geçilýän “Türkmen bedewiniň hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy” mynasybetli gurnalan serginiň açylyş...

Gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär

Hä­zir­ki gün­ler­de ýur­du­my­zyň äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de 2020-2021-nji okuw ýy­ly üçin da­laş­gär­le­ri ka­bul et­me­giň gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär. Täze okuw ýy­ly­na gi­riş sy­nag­la­ry­nyň di­ňe bir...

Resminamalar welaýat merkezlerinde kabul ediler

Türkmen döwlet medeniýet institutyna, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen mili konserwatoriýasyna we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna dalaşgärleriň resminamalarynyň welaýat merkezlerindäki ýörite sungat mekdeplerinde kabul edilip başlanandygyny...

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: stanok nakgaşçylygy; teatr-dekorasion nakgaşçylygy;...

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy : «Açyk gapylar»

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy 2020-nji ýy­lyň 5-nji ma­ýyn­da sa­gat 10:00-da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän or­ta mek­dep­le­riň okuw­çy­la­ry­ny, es­ger­le­ri we şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty bi­len...

Türkmen metbugatynda-12.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene», (TDH)....