TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binasy gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak üçin...

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýany taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 05.23.08 — Gurluşygyň tehnologiýasy we guralyşy − — 1 ýer Sal­gy­sy:...

Açyk gapylar: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Ata Watan Eserleri
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümleriň...

Türkmenistanly ýaş alym ilkinji ýerli aýakgap boýagynyň taslamasyny işläp düzdi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyndan uçurym bolan Rasulbek Tangriberganow ýerli şertlerde aýakgap boýagyny öndürmek boýunça gözlegleri geçirip, bu gözlegleriniň oňyn netijesi bilen şu ýyl ýaş alymlaryň bäsleşiginiň...

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Bi­na­gär­lik (hü­när­ler: bi­na­gär­lik; şä­her­gurlu­şyk we ilat­ly ýer­le­ri me­ýil­leş­dir­mek; bi­na­gär­lik gur­şa­wy­nyň...

Türkmen metbugatynda-05.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar:«Taryhy çözgütler kabul edildi – şäherleri, täze obalary gurýarys», (TDH). «Türkmenistan – ÝB: gülläp ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk», (TDH). «Hazar deňzi: durnukly...

Türkmen metbugatynda- 28.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Maýa goýum syýasaty – ykdysady ösüşiň kepili», Jennet At¬da¬ýe¬wa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty....

Türkmen metbugatynda- 19.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen», (TDH)....

Türkmen metbugatynda- 18.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: « “Türkmen diplomatiýasy: halkara meseleleri çözmegiň hyzmatynda” atly dabaraly maslahata gatnaşyjylara», Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. «Ahalteke bedewleriniň dünýä dolan şöhraty...

Türkmen metbugatynda- 05.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH) 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty,...