TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döredijilik bäsleşigi

“Ata Watan Eserleri”: bäsleşik bizi döredijilige höweslendirýär

Bilşimiz ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynda “Söýgi-durmuşyň özeni” atly nobatdaky döredijilik bäsleşigi tamamlandy. Buäsleşige ýurdumyzyň ähli künjeginden, şeýle-de bolsa daşary ýurtda okaýan,...

2020-nji ýylyň parlak ýyldyzy belli boldy

Ata Watan Eserleri
Ýakynda ýurdumyzyň ýaş aýdymçylarynyň arasyndaky «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2020» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Medeniýet...

“Türkmeniň Altyn asyry” döredijilik bäsleşigi: daşary ýurt raýatlary hem gatnaşyp bilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigi ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň esasy wakalarynyň biridir. Her ýyl geçirilýän bu döredijilik baýramçylygyna höwes bildiren daşary ýurt...

Bäsleşik : 25 baýrak we jemi 25.000,00 manat möçberinde pul baýraklary

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty tarapyndan  geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyrynyň  yglan ediljekdigi habar berilipdi. Häzire çenli jemi...

Täze döredijilik bäsleşigi ýakynda yglan ediler

Baş Redaktor
Döredijilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda giň okyjylar köpçüliginde hem gyzyklanma döredip başlan “Ata Watan Eserleri”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyry ýakynda yglan ediler. “Atavatan Türkmenistan”...

“Ata Watan Eserleri” Bäsleşiginiň Ýeňijileri Belli Boldy

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň netijeleri mälim boldy. 2020-nji ýylyň 30-njy...