DÜNÝÄTEHNOLOGIÝA

Google-dan çagalara täze programma

Google  kompaniýasy Read-Along atly täze programmasyny döretdi. Bu programmanyñ ähmiýeti başlangyç synp okuwçylarynyñ okamak üçin ukybyny artdyrar. Täze Read-Along Android programmasyny dünýäniñ islendik künjeginden internetden alyp bolar we onuñ içinde dilleri boýunça 9 dile bölünýär. Read-Along programmasynda sözleýişiñi tanaýan we okamak üçin Diýa atly funksiýasyny öz içine alýar. Haçan-da çagalar daşyndan okanlarynda, Diýa funksiýasy çaganyñ fonoteki ýalñyşlaryny göýberýändigini duýdurýar we özi çaga sözi dogry okamaga kömek berýär. Şeýle hem çagalar bilmeýän sözlerini we sözlemlerini dogry okamak üçin Diýa funksiýasyna ýüzlenip bilýärler. Çagalar dogry okap başlan wagtlary, Read-Along programmasy çagalara ýyldyzjyk hökmünde baýraklary gowşurýar. Google kompaniýasy bu programmany internete baglanyşmasyz ýagdaýda işlär ýaly edip döredipdir.

 

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar