JEMGYÝET

Amazon: girdeji-çykdajy çaklamalardan kän

Häzirki wagtda dünýäniň iň uly internet söwda kompaniýalarynyň birine öwrülen Amazonyň 2018-nji ýylyň soňky çärýegindäki girdejileriniň we çykdajylarynyň mukdary garaşylanyndan hem geçdi. Ýöne bir zady turuwbaşdan nygtamak gerek. Bu gün dünýäniň iň uly e-dükanlarynyň birine öwrülen Amazonyň girdejileri bilen çykdajylarynyň arasynda ýer bilen gök ýaly tapawut bar.

Dünýäniň meşhur ykdysady habar portallarynyň ýazmagyna görä, 2018-nji ýylyň soňky çärýeginde kompaniýanyň 71,9 milliard dollar girdeji gazanmagyna garaşylýardy. Aslynda bolsa gazanylan girdeji 72,4 milliard dollara ýetdi.

Internet arkaly söwdadan diňe bir çärýekde şunça girdeji gazanyp bilýän kompaniýanyň çykdajylary hem özüne ýetik. Şu döwürde kompaniýa paýnamalarynyň her biri üçin 5,56 dollarlyk çykdajy hasaplaýardy. Hakykatda welin, ol 6,04 dollara barabar boldy. Elbetde, uly kompaniýa. Onda paýnamalaryň müňlerçesi bar. Her birini 6 dollardan hasaplasaň…

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler