JEMGYÝET

Benziniň bahasy nirede has gymmat?

Ýakynda ýurdumyzyň internet neşirlerinde Türkmenistanyň benziniň dünýäde iň arzan döwletleriniň hataryna girýändigi habar berlipdi. Bu guwandyryjy ýagdaý. Eýsem, bir litr benzin üçin iň köp mukdarda pul tölenmeli bolýan döwletler haýsyka? Her niçik hem bolsa, bu maglumaty bilmek hem gyzykly.

Globalpetrolprices saýtynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýä boýunça alnanda, benziniň ortaça bahasy 1,09 dollara barabar. Onuň gymmat döwleti bolsa Zimbabwedir (Afrika). Bu döwletde bir litr benzin almak üçin 3,31 dollar tölemeli. Ine, benziniň iň gymmat 10 döwletiniň sanawy:

1. Zimbabwe ― 3,31 dollar

2. Gonkong ― 2,06 dollar

3. Monako ― 1,98 dollar

4. Wallis we Futuna adalary ― 1,80 dollar

5. Norwegiýa ― 1,85 dollar

6. Barbados ― 1,80 dollar

7. Gollandiýa ― 1,76 dollar

8. Islandiýa ― 1,76 dollar

9. Zambiýa ― 1,71 dollar

10. Daniýa ― 1,7 dollar.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär