TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Dünýä döwletleriniň internet ulanyjylary we sosial media

Internetiň ýagdaýy barada şu aşakdakylary bilmek zerurdyr:

2021-nji ýylyň ýanwar aýy üçin dünýädäki sanly senagatyň esasy statistikasy we ugurlary:

Global ilat: 2021-nji ýylyň başyna dünýäniň ilaty 7,83 milliard boldy. BMG-niň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda bu görkeziji ýylda 1% ösýär. Bu, 2020-nji ýylyň başyndan bäri dünýä ilatynyň 80 milliondan gowrak köpelendigini aňladýar.

Jübi enjamlary: Häzirki wagtda 5,22 milliard adam jübi telefonyny ulanýar – dünýä ilatynyň 66,6 göterimi. 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri özboluşly ykjam ulanyjylaryň sany 1,8% (93 million) artdy, ykjam birikmeleriň umumy sany bolsa 72 million (0.9%) artdy we 2021-nji ýylyň başynda 8.02 milliard boldy.

Internet:

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda dünýäde 4,66 milliard adam internet ulanýar, bu bolsa geçen ýyldakydan 316 million (7,3%) köp. Internetiň aralaşmagy indi 59.5%. Şeýle-de bolsa, COVID-19 internet ulanyjylarynyň sany barada maglumat ýygnamagyna ep-esli täsir etdi, şonuň üçin hakyky sanlar has köp bolup biler.

Sosial media:

Häzirki wagtda dünýäde 4,20 milliard sosial media ulanyjy bar. Soňky 12 aýyň dowamynda bu görkeziji 490 million artdy we bu ýyl bilen deňeşdirilende 13% -den gowrak artdy. Sosial ulgamlar 2021-nji ýylda dünýä ilatynyň 53,6% -i tarapyndan ulanylýar.

Sosial media diňleýjileriniň çalt ösmegi:

Sosial mediany ulanýanlaryň sany soňky bir ýylda 13% -den gowrak artdy. 2021-nji ýylyň başynda sosial ulgamlarda ýarym milliard töweregi täze ulanyjy hasaba alyndy.

Orta hasap bilen 2020-nji ýylda her gün 1,3 milliondan gowrak täze hasap döredilýär, bu bolsa sekuntda takmynan 15,5 täze ulanyjydyr.Sosial medianyň ortaça ulanyjysy indi bu platformalarda her gün 2 sagat 25 minut sarp edýär, bu bolsa hepdede bir gün minus uky wagtyna deňdir.

Bu tendensiýa dowam etse, 2021-nji ýylda dünýädäki ähli ulanyjylar jemi 3,7 trillion sagat sosial ulgamlara sarp ederler, bu bolsa 420 million ýyldan gowrak adamyň barlygyna deňdir.Şeýle-de bolsa, öňki ýyllarda görşümiz ýaly ýurtlaryň arasynda düýpli tapawutlar bar.

2021-nji ýylda filippinliler henizem dünýäde iň işjeň sosial media ulanyjylary bolup, ol ýerde ortaça 4 sagat 15 minut wagt geçirýärler. Ikinji orunda durýan kolumbiýalylardan ýarym sagat köp.

Reýtingiň tersine,  Ýaponiýada günde bir sagatdan az wagtlap sosial mediýa girýän ulanyjylar bar. Şeýle-de bolsa, bu ýyl 51 minut geçen ýylkydan 13% ýokary.

 

Öwezowa Ogulsuraý

 TOHU-nyň mugallymy

Fulbraýt Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy

Ýene-de okaň

Döredijilik işgärleri bilen duşuşyk

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň täze derejesi

Ýaşlar – eziz Watanymyzyň geljeginiň gurujylarydyr

Teswirle