TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Prezident

Gyrgyzystan esasy kanunyna üýtgetmeler girizer

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow  ýurduň esasy kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek baradaky kanun taslamasy babatda sala-salyşlyk geçirmek hakyndaky karara gol çekdi. Bu barada Gyrgyz...

Türkmenistan we Özbegistan :Telefon arkaly gepleşik

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi. Telefon arkaly gepleşigiň dowamynda Döwlet Baştutanlary halkara...

Türkiýe ― Moldowa: indi passport bilen syýahat edip bolar

vepa
19-njy fewralda Türkiýe bilen Moldowanyň arasynda wiza ýatyryldy. Indi iki döwletiň raýatlary birek-biregiňkä diňe daşary ýurt passporty bilen, wizasyz gidip, syýahat edip bilerler....

Eksport : 84,1 Milliard Amerikan Dollaryna deň

vepa
Türkmenistanda täze özgertmeler döwrüne gadam basyldy. Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy tassyklandy. Bu Maksatnamanyň taýýarlanylmagy hökümetiň mejlislerinde yzygiderli ara alnyp maslahatlaşyldy....

Türkmenistanyň Ilçisiniň Filippinler Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurmagy

vepa
2019-njy ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Filippinler Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tokio ş.) Gurbanmämmet Elýasow Filippinler Respublikasynyň Prezidenti Rodrigo Roa Dutertä...