TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Gahrymany

Ady ýüreklere ýazylan şahyr

Şahyr öz ýazan eserleri bilen adamlaryň ýüreginde, halkyň taryhynda baky orun alýar. Bu ol şahyra goýulýan hormatyň, sarpanyň nyşany bolup durýar. Elbetde, özüni “şahyr” diýip...

Halypa şahyrymyz Amangözel Şagulyýewa!

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi halypa şahyrymyz Amangözel Şagulyýewanyň 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Halypa şahyrymyzyň  soňky...

Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa gutlag

Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyzda 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan,...

Türkmen Lideri Türkmenistanda doglan kosmonawty doglan güni bilen gutlady

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we...

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ruhyýet” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi geçirildi....

Türkmen metbugatynda-12.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene», (TDH)....