TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Biznes reklama» gazeti

Žurnalymyzyň goşundysy we sözlügimiz metbugat sahypalarynda

Ata Watan Eserleri
«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty ýurdumyzda hem-de dünýäde dürli ugurlarda tehnologiýada, sportda, edebiýatda, medeniýetde bolup geçýän wakalary bilen gyzgyny bilen okyjylar köpçüligine ýetirýär. Internet...

“Makul Sözlük” türkmen metbugatynda

Ata Watan Eserleri
Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty “Makul Sözlük” atly türkmen we iňlis dilindäki ilkinji sesli we sanly  sözlügini...

Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ýa­nyn­da «Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bi­le­lik­dä­ki «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň dö­re­dil­me­gi ýur­du­myz­da bi­li­mi, yly­my, önüm­çi­li­gi we işe­wür­li­gi bag­la­nyş­dyr­ýan il­kin­ji...

«Atavatan Türkmenistan» Türkmen metbugatynda

Dr.Döwran Orazgylyjov
Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde guralan...

Şaşka bäleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi

vepa
Žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlenildi. Küşt-şaşka mekdebiniň mejlisler zalynda bäsleşigiň baýrak gowşurylyş dabarasy boldy. Dabarada ýaryşyň hormatly myhmanlary, ýagny Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Sport bäsleşigi “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde

vepa
Ýakynda geçirilen Žurnalisleriň arasyndaky sport bäsleşigi Türkmenistanyň esasy gazetlerinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistan gazeti, Nesil gazeti, Türkmen spory gazeti, Biznes reklama gazetinden soňra indi rus...

Ýagşylyklaryň sanawyny ýöretmäň!

vepa
Talyplar ýa-da okuwçylar bilen söhbetdeş bolanymda olar hemişe «Üstünligiň syry nämede? Üstünlige ýetmegiň ýazylmadyk düzgünleri haýsylar?» diýip sowal berýärler. Wah, bilýän-le, olar gyrasy nagyşlyja tabagyň...

Türkmen metbugatynda-25.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH). «Türkmenistanda gowaça ekişine badalga berildi», (TDH)....

Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

vepa
Amatly tanyşlygy nädip dostluga öwürmeli?! Başlan işimize daş-töweregimizdäkileriň ynanmagyny, bizi goldamagyny nädip gazanmaly?! Nädip käbir adamlar-a duşuşyklarda, maslahatlarda gabatlaşanlary bilen tanyşlyk açýarlar, uzak wagtlap işleşýärler,...

Hiç Haçan Ýeke Naharlanmaň

vepa
Keýt Ferrassiniň "Hiç haçan ýeke naharlanmaň" eseri "Biznes reklama" gazetinde dowamly çap edildi. Terjime eden Seýitmyrat Geldiýew. Türkmen okyjylaryň arasynda bu esere bolan uly gyzyklanmany...