TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli Liderimiz

Türkmenistandan Koreýa minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, söhbetdeşligiň barşynda özara ynanyşmagyň...

Türkmenistanda geomaglumatlar merkezi döredilýär

Halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň çalt depginde sanlylaşdyrylmagy hem-de häzirki zaman maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagy babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Geomaglumatlar merkezi bu ugurda amala...

Milli Liderimiz zähmet rugsadynda balyk tutdy

Dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň birinde balyk tutmak bilen meşgul boldy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, dynç alyş döwri...

Milli Liderimiz Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň pygamber ýaşyna ýetmegi mynasybetli Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi. Döwlet Baştutanymyz Gökdepe metjidine gelip, ilki bu ýerde şanly waka...

Uzak aralykdan okatmak ulgamy giňeldiler

Ata Watan Eserleri
19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň...

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellendi

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etdi. Bu halkara baýramçylygy türkmen döwleti bilen bilelikde...

“Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda” Permana gol çekildi

vepa
2019-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň gatnaşmagynda...

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi....

Prezident Mohammad Aşraf Gani Aşgabada resmi sapar bilen geldi

vepa
Şu gün agşam Owgan Yslam Respublikasynyň Prezidenti türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen geldi. 21-nji fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti...