TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýä

Sanawdaky Özyegin Uniwersiteti Türkmen talyplaryna  “talyp haky” hödürleýär!

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän Özýegin Uniwersiteti Türkmenistanly talyplara bölekleýin “talyp haky” hödürleýär. Talyp haky...

Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabul edişlik başlaẏar

Ata Watan Eserleri
2021-nji ẏylda dünẏäniň 178 ẏurdundan 165511 dalaşgär «Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna gatnaşyp, bu san meẏilnamanyň taryhynda iň uly gatnaşyk görkezijisini emele getirdi. «Türkiẏäniň talyp haklary»...

«Beşiktaş» ― Türkiýäniň naýbaşysy

«Beşiktaş» «Antalýaspory» 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde ýeňip, Türkiýäniň Naýbaşy kubogynyň eýesi boldy. Şeýlelikde, topar taryhynda ilkinji gezek täze bir üstünligi gazandy. Has takygy, Sergen...

Ajun Ylyjaly täze toparynda ilkinji transferi amala aşyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň «Spor Toto 1-nji ligasynyň» wekili «Bursasporuň» ýakynda düzümden aýrylan kapitany Emirhan Aýdogan topar bilen hoşlaşjakdygyny aýtdy. 24 ýaşly futbolçynyň täze topary hökmünde ýakynda türkiýeli...

«Beşiktaş» tälimçisini Portugaliýadan tapdy

Türkiýaniň «Beşiktaş» klubynda baş tälimçi meselesinde kesgitli karara gelindi. Klubyň ýolbaşçylary 1,5 ýyllyk şertnama gol çekişmek üçin portugaliýaly hünärmen Bruno Pineýrony Stambula çagyrdylar. «Gara bürgüt»...

Türkmenistan polietilen söwdasynyň jümmüşinde

Koronowirus pandemiýasy Ýer ýüzünde plastmassa önümlerine bolan islegiň azalmagyna getirdi. Onuň deregine bir gezeklik önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän polietilen halkara söwdanyň iň geçginli harytlarynyň birine...

Owadan Sünbüleler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar adalatlylygyň...

Türkiýe Bilim Geňeşligi resminamalarynda online nobat başlaýar

vepa
Türkiýäniň Aşgabat Ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2019-nji ýylyň 1-nji Aprelinden başlap online nobat sistemasy arkaly resminamalary kabul edip başlaýar. Muňa...

Türkiýe ― Moldowa: indi passport bilen syýahat edip bolar

vepa
19-njy fewralda Türkiýe bilen Moldowanyň arasynda wiza ýatyryldy. Indi iki döwletiň raýatlary birek-biregiňkä diňe daşary ýurt passporty bilen, wizasyz gidip, syýahat edip bilerler....

<> ýokary hilli önümçilik

vepa
Ýakynda «Watan habarlar gepleşiginde» «Täç hil» hususy kärhanasynyň işleri barada gysgaça maglumat berildi. Biz hem şu gün kärhananyň öndürýän önümleri barada giňişleýin maglumat almak üçin...