TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

çagalar

2021-nji ýylyň agajy

Ata Watan Eserleri
“Environmental Partnership Association” daşky gurşaw guramasy, her ýyl geçirilýän “Ýewropa agajy 2021” bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi. Bäsleşigiň bu ýylky ýeňijisi ispaniýanyň Ueska şäheriniň Lesina obasynyň...

Köp funksiýaly stol çyrasy

“Xiaomi” kompaniýasy “Xiaobai” firmasy bilen bilelikde döredilen täze iş stol çyrasyny hödürledi. Bu iş stol çyrasynyň, beýlekilerden üýtgeşik sebäbi onuň içinde gizlin wideo kamera ýerleşdirilen....

Stambulyň iş tertibi kesgitlendi

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Stambul şäheriniň häkimi Ali Ýerlikaýa tapgyrlaýyn iş tertibi barada maglumat berdi.  Resmi we hususy bilim ojaklarynyň 1-nji synpynda, mekdebe çenli başlangyç synpynda hem-de hususy...

Pandemiýa döwründe ene-atalar üçin habarlaşma usullary

Baş Redaktor
Şu hepde ÝUNISEF Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we BSGG-nyň goldawy bilen Türkmenistanyň pandemiýa garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň çäginde pandemiýanyň öňüni...

Şokoladyň iýmeli möçberi

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, dünýäde süýji tagamlar örän kän we biz olary iýmägi örän halaýarys. Çagalarymyzyň we jigilerimiziň küýsegi, uly adamlaryň söhbetlerini has hem süýjıleşdirýän şokolad barada...