TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gollandiýa

«7 gün» şertbetleriniň görnüşi 11-e çykdy

«Ak ýaprak» hojalyk jemgyýetine degişli kärhanada «7 gün» haryt nyşanly şerbetleriň görnüşleri 11-e ýetirildi. Bu barada «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär. Kuwwatly kärhana Bä­her­den et­ra­by­nyň...

Galyndylardan ýasalan elektroulag

Niderlandlaryň Eindhowen şäherinde ýerleşýän tehniki uniwersitetiniň 22 talyby 18 aýyň içinde täze üýtgeşik elektroulag döretdiler. Deňizdäki plastmassadan we öý galyndylaryndan ýasalan bu ulaga talyplar “Luka”...

Taryhda şu gün – 4-nji noýabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 4-nji noýabr, ýylyň 308-nji güni. Geliň, 4-nji noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

192 trillion ýewro bilen dünýä rekordy

Bütindünýäde maliýe emlägi rekord goýup, geçen ýyla garanyňda 9,7 göterim ýokarlanyp, 192 trillion ýewro ýetdi. Germaniýada ýerleşýän “Allianz” ätiýaçlandyryş kompaniýasy, dünýädäki 57 ýurduň öý hojalygynyň...

Duýgur leňňeçler kimler

Ata Watan Eserleri
12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä,...

«Belawiýa» Aşgabada uçuşlary 1-nji sentýabra çenli çäklendirdi

Ata Watan Eserleri
Pandemiýa sebäpli, şu ýylyň mart aýynda Aşgabada howa gatnawlaryny ýatyran Belarusyň «Belawiýa» awiýakompaniýasy bu çäklendirmäni şu ýylyň sentýabr aýyna çenli uzaltdy. Bu barada kompaniýa öz...

1 ýewrodan öý satylýar

vepa
Italiýan Sisiliýa adasynda ýerleşýän Mussomeli şäherçesiniň meri Juzeppe Kataniýa taryhy merkezdäki öýleri daşary ýurt raýatlaryna 1 ýewrodan satmak kararyna geldi. Ýöne häkimiň bir şerti bar:...

Amsterdam 2030-njy ýylda elektrikli ulaga doly geçer

vepa
Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam şäherinde howanyň arassalygyny goramak babatynda juda aýgytly karara gelindi. Täze karara laýyklykda ýene-de 11 ýyldan soňra, ýagny 2030-njy ýyldan başlap, şähere benzin...