JEMGYÝET

Russiýa daşky dünýä bilen arasyny bir günlik üzer

Russiýada daşky dünýäden garaşsyz kommunikasiýa mümkinçiliklerini göz ýetirip bilmek bilen interneti bir günüň dowamynda kesmegi meýilleşdirýär. Şeýlelikde, şol gün 110 million adam internetden peýdalanyp bilmez. Şol gün ýerli internet binýady bolan Runet synag ediler. Bu synag bolsa onuň mümkinçiliklerini kesgitlemäge ýardam berer.

Russiýa parlamentiniň gelen çözgüdi bilen Runeti daşarky dünýäden garaşsyz işletmek meýilleşdirilýär. Ýöne onuň doly kuwwatynyň näderejededigi heniz doly kesgitlenenok. Munuň üçin rus hökümeti ýurduň daşyndan gelýän internet akymlaryny bir günlük kesmegi makul bildi.

Synagyň 1-nji aprelden öň geçiriljekdigi belli, ýöne anyk senesi heniz aýdylanok. Ýakyn geljekde bolsa ilata internet hyzmatlaryny peýlamakda Russiýanyň diňe öz güýjüne daýanmagyna garaşylýar.

 

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler