TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

edebiýat

Türkmenleriň döwleti-Osmanly döwleti

Baş Redaktor
Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda...

10-njy dekabr – Nobel güni  we Nobel baýragynyň gowşurylyş dabarasy

Şwesiýanyň we Norwegiýanyň jemgyýetçilik we intellektual durmuşynda möhüm wakalaryň biri-de Nobel baýragydyr. Bu ajaýyp baýrak ylmy gözleglere, oýlap tapyşlara we medeniýete, jemgyýete goşant goşan adamlar...

Nobel baýragy barada gyzykly maglumatlar

Stokgolmda we Osloda 4-nji oktýabrdan 11-nji oktýabr aralygynda fiziologiýa we lukmançylyk, fizika, himiýa, edebiýat, şeýle hem Şwesiýanyň Döwlet bankynyň ykdysadyýet baýragy boýunça Nobel baýragynyň eýeleri...

Magtymguly barada täze kitap çap edildi

Türkmen halkynyň milli şahyry Magtymguly Pyragynyň ýygyndysy çap edildi. Bu eser Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän bilim geňeşi tarapyndan taýýarlandy. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygy...

Türkiye’de Yeni Kitap : Mahtumkulu Divanı’ndan Seçmeler

Baş Redaktor
Türkmen Milli şairi Mahtumkuli Firakiden seçmeler yayınlandı. Bu eser, Mahtumkulu Firaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.  Doğumunun 290. Yılı Münasebetiyle Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde Mayıs 2013’te,...

Jelaleddin Türkmen : Jelaleddin Meňburny barada makalalar

Baş Redaktor
Soňky 815 ýyl bäri türkmen halkynyň taryhynda Jelaleddin Meňburnynyň şahsyýeti diňe ony döreden halky-türkmenleri däl-de, eýsem, musulman gündogarynyň taryhy bilen iş salyşýanlaryň hemmesini, şol sanda...

  Beýik Seljuk Türkmen imperiýasynda beýleki dinler

 Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda”  atly kitabynda: «Biziň şöhratly pederlerimiz milli aňyýete mahsus bolan mertebeliligi barha beýgeldipdirler. Türkmen şäherlerinde mydama dürli etnik...

 Türkmen heýkeltaraşlyk sungatynyň kökleri

Türkmen heýkeltaraşlyk sungatynyň kökleri gadymy taryhyň jümmüşinden öz başlangyjyny alýar. Taryh ylmynyň “paleolit” diýip atlandyrýan döwründe eýýäm şekillendiriş sungatynyň bir ugry bolan heýkeltaraşlyk daş serişdesini...

Beýik Akyldaryň Sapaklary

Hojagylyç Nazarow
Meniň türkmen,dünýä, Gündogar edebiýaty bilen degdim-gaçdym tanyşlygym bar. Edebiýatyň ady belli läheňleriniň eserlerini okanyňda täze älemiň, täze durmuşyň, täze gözelligiň üstünden düşen ýaly gözýetimiň, dünýägaraýşyň...

Dr. Tugba Ýylmaz :Beýik Ýüpek Ýolunyň Çatrygyndaky Medeniýet Merkezleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyñ belent mertebeli Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow neşiriň girişinde şeýle diýýär: «Her bir şahasy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna gosulmaga mynasyp hasaplanylýan Beýik Ýüpek ýolunyň döremeginde hem-de...