TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Garri Potter” edebileşdirildi

“Garri Potter” edebiýat, teatr we elbetde kino üçin gaty möhüm şahslaryň biri bolup galdy. Bütin dünýäde onuň kitabyny okamak we filmlerini tomaşa etmek boýunça muşdaklary bolan “Garri Potter”, Angliýanyň paýtagty London şäheriniň “Lester” meýdançasynda onuň heýkeli oturdyldy. Aktýor Daniel Radkliff – Garri Potter hökmünde şekillendirilen bürünç heýkeli, 2001-nji ýylda Garri Potteriň we Jadygöýiň daşynyň premýerasyndan birnäçe ädim uzaklykda ýerleşýär. Heýkelde Garri Potteriň we Jadygöýüň daşynyň ilkinji filmindäky ýaly Kwiddiç oýnunda sübse çykan sahnasy şekillendirilýär.

Morgan: “Dünýäde dürli ýaşdaky Garri Potter muşdaklarynyň bardygyny bilýäris we olary London şäheriniň “West End” we “Lester” meýdançasynda garşylamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys” –diýip belläp geçdi. Şeýlelik bilen Garri Potteriň heýkeli Laurel, Hardy we Meri Poppins şahslaryň tarapyndan döredildi. Iňlisleriň köp ünsüni özüne çeken Garri Potter heýkeliniň öňünde selfi meýdançasy hem döredildi.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Teswirle