TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

London şäheri

Londonyň iň dar jaýy satuwda

Beýik Britaniýanyň London şäheriniň iň dar jaýy satuwa çykaryldy. Gözellik salony bilen lukmançylyk öýüniň arasynda ýerleşýän bu ýaşaýyş jaýy şäheriň iň dar jaýy hasaplanýar. Ony...

“Garri Potter” edebileşdirildi

“Garri Potter” edebiýat, teatr we elbetde kino üçin gaty möhüm şahslaryň biri bolup galdy. Bütin dünýäde onuň kitabyny okamak we filmlerini tomaşa etmek boýunça muşdaklary...

Russiýa halkara uçar gatnawlaryna başlaýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasy täze görnüşli koronawirus pandemiýasy sebäpli 4 aýdan bäri ýatyrylan halkara uçar gatnawlaryny täzeden başlaýar. Uçar gatnawlary hem rus hem-de daşary ýurtly awiakompaniýalar tarapyndan...

Ahal welaýatyň häkiminiň London şäherine iş sapary

vepa
2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministriniň we Ahal welaýatyň häkiminiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň...

Londondaky awtobuslar näme üçin gyzyl?

vepa
«London şäheri» diýlende nämeler göz öňüňize gelýär? Kimdir biri Big-Ben, ýene biri Tauer köprüsi, üçünji biri bolsa meşhur telefon nokatlary diýip biler. Dördünji bir toparyň...